Termeni și Condiții

Aceste condiţii generale de utilizare sunt valabile pentru toate relaţiile între Chambers şi utilizatorii săi. Termenul Chambers se referă atat la website (www.chambers.ro), cât şi la locaţia în care se desfasoară activitatea.

Chambers şi serviciile sale sunt administrate de societatea S.C. Castor Hips S.R.L. cu sediul social în Focşani, Vrancea, CUI 27174521, J39/293/2010 cu punct de lucru în Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 5-7, ap. 2, email: . S.C. Castor Hips S.R.L. este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 32223.

Termenul „Joc” reprezintă serviciul oferit de Chambers.
Termenul „Site” reprezintă site-ul www.chambers.ro.
Termenul „Jucător” reprezintă toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează şi folosesc site-ul www.chambers.ro şi care participă la Joc.
Termenii „Regulament”, „Acord”, „Termeni şi condiţii” sunt folosiţi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.
Utilizarea www.chambers.ro şi participarea la Joc presupun acceptarea în totalitate a Termenilor şi condiţiilor menţionate pe acest Site.

Descrierea serviciilor

Jocul oferit de Chambers este un joc de perspicacitate şi acţiune. De obicei, scopul jocului este evadarea dintr-o cameră. Pentru a realiza acest lucru este nevoie de spirit de observaţie, colaborare şi memorie.
Jocul nu implică violenţă, utilizarea forţei sau a unor obiecte ce ar putea fi considerate periculoase.
Durata unui joc este de maxim 60 minute. Neterminarea unui joc în timpul alocat nu atrage după sine niciun fel de acţiuni ulterioare, atât din partea conducerii Jocului cît şi din partea jucătorilor.
Numarul minim de jucători din echipă este 2. Numărul maxim de jucatori din echipă este 5.
În cazul în care obiecte din cameră sunt distruse sau deteriorate intenţionat de către jucători, aceştia sunt obligaţi să achite contravalorea obiectelor sau a reparaţiei acestora pe loc.
Jocul poate fi jucat atât de cunoscători de limba romană, cât şi de cei de limbă engleză.

Rezervarea şi anularea rezervării

Jocul trebuie rezervat cu minim o ora inaintea începerii. Rezervarea se face prin intermediul Site-ului sau la telefon. Ulterior, jucători vor primi un mail de confirmare a rezervării in care este menţionată ora de începere şi modalităţi de a ajunge la Chambers.
Anularea unei rezervări se poate face prin email sau telefon. O întarziere mai mare de 15 minute de la ora de începere a jocului poate duce la pierderea rezervării.
Conducerea Chambers işi rezervă dreptul de a-şi selecta jucătorii. Persoanelor sub influenţa acoolului li se va refuza intrarea în camerele de joc.
Rezervările cu date de contact incomplete vor fi anulate.

Tarife

Tarifele sunt calculate per persoană. Plata se face pe loc, înainte de începerea Jocului şi se referă strict la un joc de maxim 60 minute. Jucătorii sunt rugaţi să ceară şi să păstreze bonul fiscal până la ieşirea din incintă.

Dreptul de autor

Informaţiile publicate pe www.chambers.ro aparţin Site-ului. Aceste informaţii nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metodă fără acordul scris al unui reprezentant legal al societăţii Castor Hips SRL, care administrează Site-ul. Nerespectarea acestor condiţii se pedepseşte conform legii în vigoare.

Politica de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

SC Castor Hips SRL în calitate de organizator și administrator al Chambers, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărui client care acceseaza serviciile oferite de Chambers prin intermediul site-ului www.chambers.ro.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC Castor Hips SRL, prin intermediul site-ului www.chambers.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii site-ului.
Scopul colectării datelor este: reclama, marketing şi publicitate (trimitere newslettere, alerte); statistică; servicii de comunicaţie electronice (rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o rezervare sau un contract, la serviciile achiziţionate de utilizator, contactarea utilizatorului cu scopul de a confirma şi finaliza rezervarea).
Prelucrare datelor se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Prelucrarea datelor se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Legalitatea
  Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale.
 • Scopul bine-determinat
  Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate.
 • Confidențialitatea
  Informațiile sunt prelucrate și folosite conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu vor fi folosite în nici un mod care contravine acestei politici; informaţiile colectate sunt folosite numai pentru scopul în care sunt colectate.
 • Consimțământul persoanei vizate
  Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate de Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata și-a dat consițământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.
 • Informarea
  Informarea se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate.
 • Protejarea persoanelor vizate
  Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru aparărea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.
 • Securitatea.
  Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe bază de nume utilizator şi parolă fiind reglementat prin tipuri de utiliztor și drepturi de acces per utilizator). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall, de soluţii antivirus actualizat permanent cât și cele oferite de providerul de hosting.

Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare)

 • Dreptul de obține de la SC CASTOR HIPS SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de SC CASTOR HIPS SRL;
 • Dreptul de a obține de la SC CASTOR HIPS SRL, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • Dreptul de a obtine de la SC CASTOR HIPS SRL, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
 • Dreptul de a va opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime, ca datele care vă vizează să faca obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • Dreptul de vă adresa justiției pentru apărarea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, care v-au fost încălcate.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, vă puteți adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau instanțelor de judecată.
În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi: drept de acces la date cu caracter personal, drept de interventie asupra datelor, drept de opozitie, dreptul de a se adresa justitiei, dreptul la informare.
Datele dumneavoastra personale pot fi actualizate sau șterse din baza de date, prin cerere scrisă, datată și semnată trimisă la punctul de lucru SC Castor Hips SRL din str. Calea Plevnei, nr. 5-7, ap. 2, sector 5, București.

Limitarea răspunderii

În niciun caz, Site-ul şi Conducerea Chambers nu vor fi pasibili pentru daune directe sau indirecte ce rezulta din orice: 1) erori, greseli sau lipsă de acurateţe ale continutului; 2) acces neautorizat sau folosinţă incorecta a serverelor chambers.ro. Aceasta limitare a raspunderii se va aplica în masura permisă de lege în jurisdicţia aplicabilă.

Clauza privind competenţa judecatorească

Pentru orice conflict, părţile vor uza de toate posibilităţile de conciliere amiabilă, urmând îndeaproape reglementările în vigoare, iar in caz de agravare a conflictului şi neajungerea la o rezolvare pe această cale, părţile vor apela la instanţele judecătoresti competente.

Încheierea acordului

Site-ul işi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica periodic conţinutul acestor Termeni şi Condiţii. De asemenea, Site-ul işi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condiţiile menţionate mai sus.